Thursday, June 14, 2012

Sverige: 2012 'Arbetaren': Michael Schmidt, 'Black Flame'


Michael Schmidt på Sergels torg i Stockholm.
Schmidt var i Sverige för att delta i en konferens arrangerad av
det globala nätverket Icorn     
Foto: Olle Eriksson


Arbetaren 24-30 May 2012: http://arbetaren.se/artiklar/vill-ge-ny-syn-pa-anarkismen


Han vill ge ny syn på anarkismen
Olle Eriksson 

Sydafrika har en lång historia av anarkism och syndikalism, men denna har haft liten eller ingen plats i den västliga anarkistiska historieskrivningen. Michael Schmidt, anarkist, journalist och författare från Sydafrika, vill ändra på det.

För Arbetaren berättar han om kommande bokprojekt, rörelser i södra Afrika och sitt arbete med nätverket Icorn.

Michael Schmidt, som är en av författarna bakom den omtalade boken Black Flame, besökte under förra veckan Sverige för att i egenskap av observatör delta i en konferens arrangerad av det globala nätverket Icorn, The International Cities of Refuge Network, som arbetar med yttrandefrihetsfrågor och att skydda hotade och utsatta författare och journalister runt om i världen.

– Det är ett viktigt projekt där personer som flytt från exempelvis Iran, Gambia, Vitryssland och Kenya ges möjligheten att i ett annat land få uppehälle och pengar och på så sätt kunna fortsätta sitt skrivande, säger Michael Schmidt.

Annars arbetar han och författarkollegan Lucien van der Walt just nu febrilt med bokserien Counterpower som består av två delar. Del ett, Black Flame, kom 2009 och del två, Global Fire, väntas bli färdig inom ett till två år. Han berättar att de arbetat med böckerna under tio års tid. Idén med Black Flame, som är en av de mest omtalade böckerna på den anarkistiska litteraturscenen de senaste åren, var att presentera en sammanhållen anarkistisk teoribildning.

Rent allmänt tycker Michael att anarkister har misslyckats med att definiera vad anarkism är för något vilket bidrar till en bild av den som kaotisk, den reduceras till att vara enbart anti-stat och någonting som allt möjligt kan samlas in under.

– Det har alltid funnits en frihetlig sida i mänsklighetens historia men det betyder inte att det alltid funnits en anarkistisk rörelse, säger Michael Schmidt som daterar anarkismens födelse till 1860-talet då Michael Bakunin och hans kamrater levde och verkade.

Förutom teori tar Black Flame även upp en mängd personer, grupper och organisationer som man anser har arbetat anarkistiskt genom historien. Kritiken mot boken har handlat om att dess definitioner varit alldeles för snäva och att författarna å ena sidan inkluderar personer och grupper som inte så självklart uppfattas av andra – eller ens definierat sig själva – som anarkistiska och å andra sidan exkluderar de många aktivister och grupper som själva kallar sig anarkistiska.

I kommande Global Fire är ambitionen att teckna en sammanhängande historia av anarkistisk organisering över hela världen från 1860-talet fram till i dag.

– Vi måste korrigera bilden av att anarkismens historia uteslutande handlar om Europa och USA. Mycket har faktiskt hänt i Latinamerika och andra delar av världen. De första fackföreningarna som bildades i Kina och Egypten var anarkistiska och den första fackföreningen för färgade i Sydafrika var anarkistisk. I arbetet med boken har vi bland annat studerat rörelser i Vietnam, Filipinerna, Uruguay, Algeriet, Kenya och Afghanistan. Många länder där man kanske inte tror att det funnits anarkistisk organisering, säger Michael Schmidt som med sitt författarskap fått ledarna för Cosatu, ett sydafrikanskt fackförbund med nästan två miljoner medlemmar, att börja läsa Bakunin.

– På en kongress för något år sedan citerade Cosatus ordförande ur Black Flame och menade att man måste börja ta intryck från anarkismens och syndikalismens idéer, säger Michael Schmidt.

Anledningen till denna nydaning tror han beror på att de mest öppensinnade inom förbundet förstått att det gamla Sovjetparadigmet är dött. De alternativ som tidigare presenterats har kommit från landets kommunistiska parti som följer en kinesisk modell av nyliberalism och fascistisk korporativism.

– Sedan måste man komma ihåg Sydafrikas speciella historia med apartheidsystemets fall på 1990-talet. Dagens politiska elit har en ganska färsk illegal och revolutionär bakgrund, vilket antagligen gör dem något öppnare för sådana här idéer, säger Michael Schmidt.

Under 1900-talet har det funnits ett flertal anarkistiska och syndikalistiska organisationer i Sydafrika. I dag finns det organiserade syndikalister i Cape Town som arbetar med vinplantagearbetare, där man bland annat samarbetat med svenska SAC Syndikalisterna när det gäller Systembolagets affärer med sydafrikanska vinproducenter.

Michael Schmidt, som varit med att bilda den anarkistiska kamporganisationen Zabalaza, berättar att man har bra samarbeten med anarkister i bland annat Zwaziland och Zimbabwe. Genom informationsspridning försöker man stödja respektive länders kamp för demokrati.

De senaste årens händelser i Nordafrika ger skäl att vara optimistisk och kanske hoppas på en anarkistisk massrörelse där, tror Michael Schmidt.

– Den dagen då vi kommit dithän att anarkister dödas och fängslas och vi upptäcker att vissa av våra kamrater är polisspioner, då vet vi att vi är på rätt väg för då utmanar vi verkligen makten.


Fakta

Icorn

Icorn är en global sammanslutning av städer runt om i världen som under två års tid ger husrum och pengar till en person, vanligtvis en författare eller journalist, som på något vis hotas av våld eller fängelsestraff på grund av sitt skrivande. Över 100 delegater, gästskribenter och observatörer från hela världen samlades i Stockholm under förra veckan för att diskutera yttrandefrihet och organisatoriska frågor. Det här var det andra stora Icorn-kongressen sedan bildandet 2008.
Läs mer på www.icorn.org.


Michael SchmidtMichael Schmidt är 45 år och bor i Johannesburg, Sydafrika. Han arbetar som journalist och författare och har varit med och grundat Professional Journalists’ Association of South Africa.

Han är författare till boken Black Flame: the Revolutionary Class Politics of Anarchism and Syndicalism, utgiven av AK Press 2009.

 

English: 2012 'Arbetaren'/ SAC interview with Michael Schmidt on 'Black Flame'


Michael Schmidt in Stockhom. Photo: Olle Eriksson
 2012 Arbetaren interview with Michael Schmidt on Black Flame
Arbetaren 24-30 May 2012. Online in Swedish at http://arbetaren.se/artiklar/vill-ge-ny-syn-pa-anarkismen


He wants to give a new vision of anarchism
By Olle Eriksson, Arbetaren, Sveriges Arbetaren Centralorganisation, Sweden, 24 May 2012

South Africa has a long history of anarchism and syndicalism, but this has had little or no place in the Western anarchist historiography. Michael Schmidt, an anarchist, journalist and writer from South Africa, wants to change that. For Arbetaren, he talks about upcoming book projects, movements in southern Africa and his work with the network Icorn.

Michael Schmidt, who is one of the authors of the famous book Black Flame, visited Sweden last week as an observer to attend a conference organized by the global Icorn, the International Cities of Refuge Network, which works with freedom of speech issues and to protect threatened and vulnerable writers and journalists around the world.

“It is an important project in which people who have fled from countries like Iran, Gambia, Kenya, Belarus, are given the opportunity in another country to subsist… and thus be able to continue their writing,’ said Michael Schmidt.

Otherwise, he and fellow author Lucien van der Walt are right now feverishly working on their Counter Power book series that consists of two parts. Part one, Black Flame, was introduced in 2009 and part two, Global Fire, is expected to be completed within one to two years. He says that they worked on the books for ten years. The idea of Black Flame, which is one of the most talked-about books on the anarchist literary scene in recent years, was to present a coherent anarchist theory.

In general, Michael thinks that anarchists have failed to define what anarchism is all about, by reducing it to being merely anti-state and something into which everything possible can be gathered, contributing to a chaotic picture.

“There has always been a libertarian page in human history, but that does not mean there has always been an anarchist movement,” said Michael Schmidt, dating anarchism’s birth to the 1860s when Michael Bakunin and his comrades lived and worked.

Besides theory, Black Flame also raised a host of individuals, groups and organisations that they believe worked as anarchists in history. The criticism of the book has focused on its definitions being too narrow and that the writers on the one hand, include individuals and groups who are not so obviously perceived by others – or even defined themselves – as anarchistic, and on the other hand, exclude many activists and groups that call themselves anarchists.

The aim of the upcoming Global Fire is to conclude a coherent history of anarchist organising worldwide from the 1860s until today.

“We must correct the impression that the history of anarchism deals exclusively with the U.S. and [Western] Europe. A lot has actually happened in Latin America and other parts of the world. The first unions formed in China and Egypt were by anarchists, and the first trade union for people of colour in South Africa was anarchic. In the work on the book, we have studied movements in Vietnam, the Philippines, Uruguay, Algeria, Kenya and Afghanistan, many countries where people may not believe that anarchist organisations existed,” said Michael Schmidt, who with his writing, [inspired] the leaders of Cosatu, a South African trade union with nearly two million members, to start reading Bakunin.

“At a conference some years ago, Cosatu’s general secretary [cited] Black Flame and said that we must begin to take inspiration from anarchist and syndicalist ideas,” said Michael Schmidt.

The reason for this regeneration, he believes is due to the most open-minded people within the union who understood that the old Soviet paradigm was dead. The options previously presented came from the country's Communist Party who follow a Chinese model of neo-liberalism and fascist corporatism.

“Then you have to remember South Africa's particular history of apartheid… Today's political elite has a fairly fresh illegal and revolutionary background, which probably makes them somewhat more open to these kinds of ideas,” said Michael Schmidt.

During the 1900s, there were a number of anarchist and syndicalist organisations in South Africa. Today there are organised syndicalists in Cape Town working with wine farm labourers, who among other things worked with the Swedish SAC syndicalists in the system’s [fair trade] business with South African wine producers.

Michael Schmidt, who helped to form the anarchist Zabalaza struggle organisation, says that they have good relationships with anarchists in particular in Swaziland and Zimbabwe, and through the dissemination of information, seek to support these respective countries' struggle for democracy.

The events of recent years in North Africa gives reason to be optimistic and perhaps hope for a mass anarchist movement, Michael Schmidt believes.

“When the day comes that anarchists are killed and imprisoned and we find that some of our comrades are police spies, then we will know that we are on track, that we really challenge power.”